Frånvaro

OBS! Anmäl alltid frånvaro. Ni sparar Er själva och oss tid, då vi annars måste ta reda på var eleven kan befinna sig.

Information till vårdnadshavare Omdöme/Närvarorapportering – Skola 24

Skola24 ersätter Infomentor för hantering av omdömen samt närvarorapportering med start HT-14. I det nya systemet har ni som vårdnadshavare möjlighet att registrera frånvaro för era barn via webben eller via telefon. Ni kommer även att kunna ta del av material inför och efter utvecklingssamtalet via webben.

Inloggningsuppgifter till Skola24 delas ut av skolan och ni loggar in på adressen https://varberg.skola24.se/

Inne i systemet finns en utförlig beskrivning av funktionerna.

Frånvaroregistrering via telefon sker på telefonnummer: 0515-43610.

Det finns även en mobilapp för IOS där bla schema visas upp. Skola24 Mobilapp : https://itunes.apple.com/se/app/skola-24/id573920292?mt=8

Följande rutin tillämpas därefter:

  1. Så snart kontaktlärare konstaterar att elev är eller varit frånvarande utan anmälan kontaktas hemmet. Detta sker också då anmäld elev är frånvarande mer än en (1) dag eller i övrigt i tveksamma fall.
  1. Snarast efter lektionen noterar undervisande lärare aktuell frånvaro i frånvarodatabasen.
  1. Undervisande lärare ansvarar för att all frånvaro förs in i frånvarodatabasen. Något annat frånvarohanteringssystem tillämpas ej.

Att observera:

Tandläkarbesök (skoltandvård), deltagande i av skolan organiserade studiebesök, besök hos skolsköterska, kurator, SYV, idrottstävlingar o dyl. skall inte noteras som frånvaro.

 Ledighetsansökan

Till hjälp vid planeringen av ledighet, semester etc., under hösten 2014 och våren 2015 lämnas upplysningar om lov och ledighet för elever här:>>. Det är skolans förhoppning att ledigheten för eleverna begränsas till dessa tider. Skolan har förståelse för föräldrars svårighet att alltid förlägga familjens semester till tider då eleverna är lediga. Å andra sidan skall föräldrarna se till att skolplikten fullgörs. Om ett antal elever är frånvarande från skolarbetet – och dessutom vid olika tidpunkter – förrycker det arbetet på ett olyckligt sätt för både resten av klassen och för Din eventuellt frånvarande dotter/son. Mot denna bakgrund är det önskvärt att bestämmelsen om att en elev kan få ledigt för enskilda angelägenheter utnyttjas mycket sparsamt. Om Du trots detta måste söka extra ledighet för Ditt barn, kontaktar Du kontaktläraren.

Ledighet för enskild angelägenhet kan för kortare tid, högst 2 dagar i följd beviljas av kontaktläraren. Om särskilda skäl föreligger, beviljas ytterligare ledighet av rektor, sammanlagt högst 10 dagar per läsår inberäknat ev. ledighet som tidigare beviljats av kontaktlärare. Längre ledigheter än 10 dagar beviljas i allmänhet inte av rektor. I de fall måste det finnas synnerligen starka skäl.

Ledighet längre än 2 dagar i följd eller ledighet i samband med längre lov begärs på blankett som kan hämtas på rektorsexpeditionen.

Annonser