Elevhälsan

ELEVHÄLSANS INRIKTNING OCH UPPGIFT

  • att arbeta förebyggande och hälsofrämjande
  • att främja lärande
  • att överföra och gestalta de grundläggande värdena, enligt läroplanerna
  • att i samarbete med hemmen främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar
  • att bidra till utformningen av elevens arbetsmiljö samt att vara delaktig i resursfördelningen
  • syftar till att stärka den enskilde eleven i samspel med övriga berörda i skolan, genom att se till helheten i elevens vardag

Elevhälsan finns tillgänglig för barn, elever, föräldrar, lärare, arbetslag och skolledning.

Elevhälsoteamet träffas kontinuerligt för att arbeta långsiktigt, förebyggande och övergripande med elevhälsofrämjande arbete.

På Håstensskolan finns specialpedagogisk kompetens i form av specialpedagog, speciallärare och personal i resursgrupp.

Skolan har dessutom tillgång till Barn- och utbildningsförvaltingens övergripande resursteam (ÖRT), så som skolpsykolog och specialpedagoger med spetskompetens inom bl.a. tal, språk, läs, skriv, syn och hörsel. Härutöver finns specialpedagoger inom området intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar samt specialpedagog för anpassad idrotssundervisning.

Annonser